در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی کاهش وابستگی به محصولات وارداتی مورد توجه متولیان این بخش قرار گرفت و در این راستا نیز ایجاد واحدهای تولیدی جدید و بالا بردن ظرفیت بنگاه‌های تولیدی به‌عنوان اهداف متولیان این بخش مورد توجه قرار گرفت و ظرفیت‌سازی در بخش تولید عملیاتی شد. روندی که موجب شد با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره زمانی مورد بررسی، ظرفیت تولید در بخش «فولاد خام» از ۲/ ۲۸ میلیون تن تا سال ۹۶ به ۳۴ میلیون تن در سال ۹۷ برسد و آخرین داده‌های اعلام شده نشان‌دهنده آن است که در حال حاضر این میزان ظرفیت به ۲/ ۳۴ میلیون تن رسیده است؛ مجموع تولید این گروه نیز در دوره زمانی مورد بررسی در سال جاری نیز بیش از ۱۸ میلیون تن بوده است.

ظرفیت ایجاد شده برای گروه «محصولات فولادی» نیز براساس داده‌های اعلام شده از ۸/ ۳۹ میلیون تن تا سال ۹۶ به ۷/ ۴۲ میلیون تن در سال ۹۷ رسیده و میزان ظرفیت ایجاد شده برای این گروه نیز هم‌اکنون به ۶/ ۴۴ میلیون تن افزایش یافته است. محصولات فولادی تولیدی در کشور نیز در سال جاری تاکنون بیش از ۱۵ میلیون و ۵۳۸ هزار تن بوده است. اما ظرفیت گروه «شمش آلومینیوم» نیز تا سال ۹۶ برابر با ۴۵۷ هزار تن بوده که این میزان در سال ۹۷ به ۸/ ۴۷۲ هزار تن رسیده و متولیان این بخش ظرفیت این گروه را در حال حاضر ۱/ ۵۳۳ هزار تن اعلام کرده‌اند. مجموع تولید این گروه در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۳/ ۱۹۳ هزار تن بوده است. در گروه «کنسانتره زغال سنگ» نیز به‌عنوان یکی از محصولات منتخب ارزیابی شده تا سال ۹۶ ظرفیت ۲ میلیون و ۵۴۵ هزار تنی ایجاد شده بوده که این میزان در سال ۹۷ به ۳ میلیون و  ۵۱۵ هزار تن رسید و براساس داده‌های اعلام شده در حال حاضر ظرفیت ایجاد شده برای این بخش به بیش از ۴ میلیون تن رسیده است؛ برای این گروه نیز از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره زغال سنگ در کشور تولید شده است.

برای گروه «سیمان» نیز میزان ظرفیت ایجاد شده تا سال ۹۶ برابر با ۵/ ۸۶ میلیون تن بوده که این میزان در سال۹۷ به ۶/ ۸۶ میلیون تن رسید و این ظرفیت در حال حاضر نیز بدون تغییر بوده است. تولیدکنندگان سیمان نیز در مدت زمان مورد بررسی موفق به تولید بیش از ۴۶ میلیون تن سیمان در کشور شده‌اند. ظرفیت اعلام شده برای گروه «کاشی و سرامیک» نیز در سال ۹۶، ۶۰۰ میلیون مترمربع بوده که این حجم در سال ۹۷ به ۸/ ۶۱۵ میلیون‌متر‌مربع رسید و در حال حاضر این ظرفیت به ۵/ ۶۲۸ میلیون متر‌مربع رسیده است. کاشی و سرامیک تولیدی از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود ۳۰۲ میلیون متر مربع بوده است. اما ظرفیت ایجاد شده برای «شیشه جام» نیز در سال ۹۶ برابر با یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن بوده که این میزان در سال ۹۷ به یک میلیون و ۹۷۶ هزار تن رسید و با توجه به داده‌های جدید ظرفیت تولید این بخش در حال حاضر برابر با ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تن است؛ میزان تولید این گروه نیز از ابتدای سال جاری تاکنون برابر با ۸۰۲ هزار و ۴۰۰ تن بوده است. ظرفیت تولید گروه «ظروف شیشه‌ای» نیز در سال ۹۶ برابر با ۶۷۸ هزار تن ثبت شده است که این میزان در سال ۹۷ به ۹/ ۶۹۹ هزار تن رسید و با توجه به آخرین داده‌های اعلام شده در حال حاضر ظرفیت تولید این محصول به ۹/ ۷۰۱ هزار تن رسیده است. حجم تولید این گروه از ابتدای سال جاری تاکنون نیز برابر با ۸/ ۳۹۳ هزار تن ثبت شده است. در گروه «ظروف چینی» نیز ظرفیت ایجاد شده تا سال ۹۶ برابر با ۶/ ۶۲ هزار تن بوده که این میزان در سال ۹۷ به ۱/ ۷۱ هزار تن رسید و با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر این ظرفیت به ۳/ ۷۴ هزار تن رسیده است. ظروف چینی تولید شده از ابتدای سال جاری نیز برابر با ۸/ ۴۱ هزار تن ثبت شده است. برای گروه «سواری» نیز ظرفیت ایجاد شده تا سال ۹۶ برابر با ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار دستگاه بوده که این میزان در سال ۹۷ به ۲ میلیون و ۶۰۷ هزار دستگاه رسید و با توجه به ایجاد ظرفیت‌های جدید در حال حاضر ظرفیت این بخش به ۲ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۳۰۰ دستگاه رسیده است. تولید انواع سواری از ابتدای سال جاری تاکنون نیز برابر با ۵۲۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه بوده است.ظرفیت ایجاد شده برای گروه «روغن نباتی» نیز تا سال ۹۶ برابر با ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تن بوده که این میزان در سال ۹۷ به ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۳۰۰ تن رسید و در حال حاضر این ظرفیت به ۴ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۱۰۰ تن رسیده است؛ تولید این گروه در سال جاری تاکنون برابر با یک میلیون و ۳۳۱ هزار و ۸۰۰ تن بوده است.

برای گروه «داروی انسانی» نیز ظرفیت موجود در سال ۹۶ برابر با ۵/ ۶۰ میلیارد عدد بوده که این حجم در سال ۹۷ به ۴/ ۶۱ میلیارد عدد رسید و با توجه به آخرین داده‌های اعلام شده ظرفیت این گروه در حال حاضر نیز ۶/ ۶۱ میلیارد عدد است؛ داده‌های اعلام شده نشان‌دهنده آن است که از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع ۳/ ۳۶ میلیارد عدد داروی انسانی در کشور تولید شده است. با توجه به داده‌های اعلام‌شده ظرفیت گروه «پودر شوینده» نیز در سال ۹۶ برابر با یک میلیون و ۶۸۰ هزار و ۷۰۰ تن بوده که این حجم در سال ۹۷ به یک میلیون و ۸۵۸ هزار و ۷۰۰ تن رسیده است، اما ظرفیت تولید این گروه هم اکنون به یک میلیون و ۸۹۶ هزار تن رسیده است؛ مجموع تولید این گروه از ابتدای سال جاری تاکنون نیز برابر با ۴۴۲ هزار تن بوده است.اما ظرفیت ایجاد شده برای تولید «لاستیک خودرو» نیز در سال ۹۶ برابر با ۴۵۴ هزار تن بوده که در سال ۹۷ این حجم به ۵/ ۴۶۴ هزار تن رسیده و با توجه به داده‌های اعلام شده این حجم در حال حاضر برابر با ۵/ ۴۸۹ هزار تن است؛ رقم تولیدی این محصول از ابتدای سال جاری تاکنون نیز به ۱/ ۱۶۴ هزار تن رسیده است. حجم «انواع کاغذ» نیز در سال ۹۶ دو میلیون و ۲۸۰ هزار تن بوده که این میزان در سال ۹۷ به بیش از ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار تن رسید و در حال حاضر این حجم به ۲ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۹۰۰ تن رسیده است؛ میزان تولید این محصول در سال جاری تاکنون برابر با ۶/ ۷۴۷ هزار تن بوده است.  برای گروه پتروشیمی نیز ظرفیت موجود در سال ۹۶ برابر با ۶/ ۶۷ میلیون تن بوده که این حجم در سال ۹۷ به ۷۳ میلیون تن رسیده و هم‌اکنون این حجم برابر با ۴/ ۷۷ میلیون تن است. حجم تولید این گروه از ابتدای سال جاری تاکنون برابر با ۴/ ۴۱ میلیون تن ثبت شده است.